Quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng là quá trình có: 

Quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng là quá trình có: 

A. \(\Delta s = {c_n}*\ln \frac{{{p_2}}}{{{p_1}}}\)

B. \(\Delta s = {c_n}*\ln \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

C. ds = 0

D. \(\Delta s = {c_n}*\ln \frac{{{T_1}}}{{{T_2}}}\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng