Quá trình đoạn nhiệt 1-2 của khí lý tƣởng là quá trình có:

Quá trình đoạn nhiệt 1-2 của khí lý tƣởng là quá trình có:

A. dp = 0

B. \(\Delta s = {c_p}*\ln \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

C. ds = 0

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng