Quá trình thuận nghịch là quá trình có tổn thất nhiệt:

Quá trình thuận nghịch là quá trình có tổn thất nhiệt:

A. Lớn nhất

B. Nhỏ nhất song khác không

C. Bằng không

D. Giá trị tổn thất tùy thuộc quá trình

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng