Hiệu suất nhiệt được dùng để đánh giá hiệu quả sử dụng nhiệt của:

Hiệu suất nhiệt được dùng để đánh giá hiệu quả sử dụng nhiệt của:

A. Chu trình tiêu thụ công

B. Chu trình ngược

C. Chu trình sinh công

D. Cả 2 chu trình sinh công và tiêu thụ công

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng