Quan hệ giữa khái niệm nghiên cứu marketing và khái niệm nghiên cứu thị trường là mối quan hệ:

Quan hệ giữa khái niệm nghiên cứu marketing và khái niệm nghiên cứu thị trường là mối quan hệ:

A. Độc lập

B. Phụ thuộc

C. Hàng ngang

D. Đối lập

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng