Ren hệ Anh có:

Ren hệ Anh có:

Đường kính ren đo bằng đơn vị:

A. inch

B. mm

C. nm

D. μm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng