Ren hệ Anh có:

Ren hệ Anh có:

Bước ren được đặc trưng bởi:

A. số ren trên chiều dài 10mm

B. số ren trên chiều dài 25.4mm

C. số ren trên chiều dài 1 inch

D. b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng