Ren phải là ren:

Ren phải là ren:

A. đường xoắn ốc đi lên về phía trái

B. đường xoắn ốc đi xuống về phía phải

C. đường xoắn ốc đi lên về phía phải

D. đường xoắn ốc đi xuống về phía trái

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng