Tầm hạn quản trị tạo ra bộ máy thấp là:

Tầm hạn quản trị tạo ra bộ máy thấp là:
A. Tầm hạn quản trị rộng

B. Tầm hạn quản trị trung bình

C. Tầm hạn quản trị hẹp

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng