Tác phẩm “Những nguyên tắc quản trị một cách khoa học” của:

Tác phẩm “Những nguyên tắc quản trị một cách khoa học” của:

A. Henry Fayol

B. Max Weber

C. Robert Owen

D. Federick W. Taylor

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng