Thực tế phòng chống cháy nổ các thiết bị có khả năng sinh tĩnh điện phải được:

Thực tế phòng chống cháy nổ các thiết bị có khả năng sinh tĩnh điện phải được:

A. Che chắn tốt

B. Nối đất

C. Cả a và b đúng

D. Cả a và b sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng