Dùng chất chữa cháy nào sau đây làm nhiệt độ đám cháy giảm nhanh và pha loãng nồng độ chất cháy, hạn chế sự thâm nhập của ôxy vào vùng cháy:

Dùng chất chữa cháy nào sau đây làm nhiệt độ đám cháy giảm nhanh và pha loãng nồng độ chất cháy, hạn chế sự thâm nhập của ôxy vào vùng cháy:

A. Nước

B. Bụi nước

C. Bọt chữa cháy

D. Bột chữa cháy

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng