Theo định nghĩa cổ điển nhất thì quá trình cháy là phản ứng hóa học kèm theo hiện tượng:

Theo định nghĩa cổ điển nhất thì quá trình cháy là phản ứng hóa học kèm theo hiện tượng:

A. Tỏa rất nhiều nhiệt lượng nên luôn kèm theo sự phát sáng

B. Tỏa nhiệt nhưng không phát sáng

C. Cả a và b đúng

D. Cả a và b sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng