Than cháy trong không khí thì than là:

Than cháy trong không khí thì than là:

A. Chất oxy hóa

B. Chất khử

C. Cả a và b đúng

D. Cả a và b sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng