Theo Philip Kotler quan niệm cơ bản tạo cơ sở cho quá trình quản lý Marketing ở các doanh nghiệp gồm:

Theo Philip Kotler quan niệm cơ bản tạo cơ sở cho quá trình quản lý Marketing ở các doanh nghiệp gồm:

A. Hoàn thiện SX và hàng hóa

B. Gia tăng nỗ lục TM

C. Quan niệm Marketing và quan niệm marketing đạo đức xã hội

D. Tất cả các phương án trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng