Nội dung của quản lý marketing gồm

Nội dung của quản lý marketing gồm

A. Quản lý hiện trạng cầu

B. Quản lý các loại hình chiến lược và hẹ thống marketing hỗn hợp

C. Quan niêm quản lý Marketing

D. Tất cả các phương án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng