Theo Philip Kotler thì mối quan hệ giữa nhu cầu cụ thể và hàng hóa ở mấy cấp độ?

Theo Philip Kotler thì mối quan hệ giữa nhu cầu cụ thể và hàng hóa ở mấy cấp độ?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng