Trao đổi là gì:

Trao đổi là gì:

A. Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà cả 2 phía mong muốn

B. Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà cả 2 không mong muốn

C. Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà chỉ có 1 bên mong muốn

D. Cả A và C

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng