Theo quan điểm 4C thì nhu cầu và mong muốn của khách hàng (customer need and want) đối lập với phối thức nào sau đây:

Theo quan điểm 4C thì nhu cầu và mong muốn của khách hàng (customer need and want) đối lập với phối thức nào sau đây:

A. Sản phẩm

B. Giá

C. Phân phối

D. Chiêu thị

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng