Yếu tố nào sau đây giải thích tốt nhất thị phần của người bán:

Yếu tố nào sau đây giải thích tốt nhất thị phần của người bán:

A. Chất lượng sản phẩm/dịch vụ

B. Sự hài lòng của người mua

C. Giá trị dành cho khách hàng

D. Giá sản phẩm/dịch vụ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng