Thiết bị áp lực là thiết bị có áp suất do mỗi chất tác dụng lên:

Thiết bị áp lực là thiết bị có áp suất do mỗi chất tác dụng lên:

A. Tác dụng lên phía trong

B. Tác dụng lên phía ngoài

C. Tác dụng cả phía trong và phía ngoài

D. Cả a, b, c đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng