Thiết bị lọc bụi nào dưới đây sử dụng nguyên lý trọng lực để lắng bụi:

Thiết bị lọc bụi nào dưới đây sử dụng nguyên lý trọng lực để lắng bụi:

A. Thiết bị lọc bụi quán tính

B. Lọc bụi tĩnh điện

C. Lọc bụi tay áo

D. Lọc bụi bằng lưới lọc

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng