Thiếu thiết bị thông gió, chống bụi, chống nóng, chống tiếng ồn, chống hơi khí độc là các tác hại liên quan đến:

Thiếu thiết bị thông gió, chống bụi, chống nóng, chống tiếng ồn, chống hơi khí độc là các tác hại liên quan đến:

A. Công nghệ sản xuất

B. Điều kiện vệ sinh và an toàn lao động

C. Chất lượng sản phẩm

D. Tổ chức lao động

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng