Thời hạn khám sức khỏe định kỳ cho công nhân QLVH, sửa chữa được quy định tối thiểu là:

Thời hạn khám sức khỏe định kỳ cho công nhân QLVH, sửa chữa được quy định tối thiểu là:

A. 6 tháng

B. 12 tháng

C. 18 tháng

D. 24 tháng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng