Thời hạn thí nghiệm định kỳ sào thao tác cách điện cao áp là bao nhiêu? 

Thời hạn thí nghiệm định kỳ sào thao tác cách điện cao áp là bao nhiêu? 

A. 6 tháng

B. 9 tháng

C. 12 tháng

D. 15 tháng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng