Thời hạn thí nghiệm định kỳ găng tay cách điện cao áp là bao nhiêu?

Thời hạn thí nghiệm định kỳ găng tay cách điện cao áp là bao nhiêu?

A. 3 tháng

B. 6 tháng

C. 9 tháng

D. 12 tháng 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng