Thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc chúng ta cần phải làm gì:

Thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc chúng ta cần phải làm gì:

A. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động

B. Huấn luyện và nâng cao kiến thức về bảo hộ lao động

C. Sử dụng các thiết bị an toàn, các phương tiện an toàn và vệ sinh cho người lao động

D. Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe cho người lao động

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng