Kính bảo vệ mắt không bị tác động do các tia năng lượng thường có tác dụng nào sau đây:

Kính bảo vệ mắt không bị tác động do các tia năng lượng thường có tác dụng nào sau đây:

A. Lọc ánh sáng, làm giảm độ sáng chói

B. Bảo vệ mắt không bị bức xạ của tia tử ngoại

C. Bảo vệ mắt không bị nung nóng của tia hồng ngoại

D. Cả a, b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng