Tiêu chuẩn Grashoff được tính theo công thức: 

Tiêu chuẩn Grashoff được tính theo công thức: 

A. \(Gr = \frac{{g.\beta .\Delta t.{l^2}}}{{{\nu^2}}}\)

B. \(Gr = \frac{{g.\beta .\Delta t.{l^3}}}{{{\mu ^2}}}\)

C. \(Gr = \frac{{g.\beta .\Delta t.{l^3}}}{{{\nu ^2}}}\)

D. \(Gr = \frac{{g.\beta .\Delta t.{l^3}}}{{{\lambda ^2}}}\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng