Tiêu chuẩn Prandtl được tính theo công thức:

Tiêu chuẩn Prandtl được tính theo công thức:

A. \(\Pr  = \frac{a}{\nu }\)

B. \(\Pr  = \frac{\alpha }{a}\)

C. \(\Pr  = \frac{\nu }{\lambda }\)

D. \(\Pr  = \frac{\nu }{a}\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng