Tiêu chuẩn Prandtl đặc trưng chủ yếu cho yếu tố nào?

Tiêu chuẩn Prandtl đặc trưng chủ yếu cho yếu tố nào?

A. Đặc trưng cho sự trao đổi nhiệt giữa vách rắn và chất lưu

B. Đặc trưng cho chế độ chuyển động của chất lưu

C. Đặc trưng cho mức độ chuyển động tự nhiên của chất lưu

D. Đặc trưng cho tính chất vật lý của chất lưu

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng