Tiêu chuẩn Reynolds được tính theo công thức: 

Tiêu chuẩn Reynolds được tính theo công thức: 

A. \({\mathop{\rm Re}\nolimits}  = \frac{{w.1}}{\alpha }\)

B. \({\mathop{\rm Re}\nolimits}  = \frac{{w.1}}{v}\)

C. \({\mathop{\rm Re}\nolimits}  = \frac{{\beta .1}}{v}\)

D. \({\mathop{\rm Re}\nolimits}  = \frac{{w.1}}{a}\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng