Tìm phát biểu SAI:

Tìm phát biểu SAI:

A. Khi chạy không tải, từ trường trong máy chỉ do dòng điện kích từ gây ra gọi là từ trường cực từ.

B. Khi máy điện chạy có tải, dòng cảm ứng Iư trong dây quấn phần ứng sẽ sinh ra từ trường phần ứng hướng vuông góc với từ trường cực từ.

C. Tác dụng của từ trường phần ứng lên từ trường cực từ gọi là phản ứng phần ứng.

D. Khi tải lớn, dòng phần ứng lớn, từ trường phần ứng lớn làm cho từ thông tăng dẫn đến điện áp ra đầu cực của máy phát U tăng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng