Phương trình cân bằng điện áp đối với động cơ điện một chiều có dạng:

Phương trình cân bằng điện áp đối với động cơ điện một chiều có dạng:

A. U = Eư + IưRư

B. U = Eư – IưRư

C. Eư = U – IưRư

D. U + Eư + IưRư =0

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng