Tính thời gian hoà vốn (Thv) nếu biết Qhv = 1500 sản phẩm, Qmax = 3000 sản phẩm

Tính thời gian hoà vốn (Thv) nếu biết Qhv = 1500 sản phẩm, Qmax = 3000 sản phẩm

A. 1/2 tháng

B. 6 tháng

C. 12 tháng

D. 13 tháng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng