Khi doanh nghiệp có NPV = 0 thì:

Khi doanh nghiệp có NPV = 0 thì:

A.  IRR Lãi suất chiết khấu

B. IRR > Lãi suất chiết khấu

C. IRR < Lãi suất chiết khấu

D. Thời gian hoàn vốn bằng 0

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng