Tốc độ lan truyền ngọn lửa trong quy trình cháy được xem là bình thường:

Tốc độ lan truyền ngọn lửa trong quy trình cháy được xem là bình thường:

A. 15 ÷ 35 m/giây

B. U > 35 m/giây

C. U > 55 m/giây

D. U < 15 m/giây

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng