Trước khi mài dao kiểm tra độ hở giữa bệ tỳ và mặt làm việc của đá trong khoảng:

Trước khi mài dao kiểm tra độ hở giữa bệ tỳ và mặt làm việc của đá trong khoảng:

A. L = < 3mm

B. L = 3 ÷ 5mm

C. L = 5 ÷ 8mm

D. L = 8 ÷ 12 mm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng