Trượt hình học là quá trình trượt xảy ra khi bộ truyền đai:

Trượt hình học là quá trình trượt xảy ra khi bộ truyền đai:

A. đang làm việc

B. sau khi làm việc

C. chưa làm việc

D. quá tải

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng