Trên ống thủy vạch dấu chỉ mức nước cao nhất và thấp nhất cho phép mức vạch này phải không được nhỏ hơn:

Trên ống thủy vạch dấu chỉ mức nước cao nhất và thấp nhất cho phép mức vạch này phải không được nhỏ hơn:

A. 25 mm

B. 35mm

C. 10 mm

D. 50 mm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng