Chọn câu sai: Cấm sử dụng áp kế trong các trường hợp:

Chọn câu sai: Cấm sử dụng áp kế trong các trường hợp:

A. Không có niêm chì, quá hạn kiểm tra, vỡ mặt kính

B. Kim không quay về chốt tựa khi ngắt hơi

C. Áp kế phải có thang đo thích hợp để khi chỉ áp suất kim di chuyển trong khoảng từ 1/3 đến 2/3 của thang

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng