Trục III của HGT lắp 2 ổ bi đỡ chặn như nhau (xem hình vẽ 1 – tại E và F) có e = 0,48; F$_{at}$ = 2500N hướng theo chiều trục Z; F$_{rE}$ = 4000N; F$_{rF}$ = 6000N. Lực dọc trục (N) tác động lên các ổ E và F lần lượt là:

Trục III của HGT lắp 2 ổ bi đỡ chặn như nhau (xem hình vẽ 1 – tại E và F) có e = 0,48; F$_{at}$ = 2500N hướng theo chiều trục Z; F$_{rE}$ = 4000N; F$_{rF}$ = 6000N. Lực dọc trục (N) tác động lên các ổ E và F lần lượt là:

A. 1920 và 4420

B. 5380 và 2880

C. 4420 và 2880

D. 380 và 4420

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(\begin{array}{l}

{F_s} = 0,83.e.{F_r}\\

{F_{aE\sum }} = {F_{sF}} – {F_{at}}\\

{F_{aF\sum }} = {F_{sE}} + {F_{at}}\\

{F_{aE}} = \max \left\{ {{F_{aE\sum }},{F_{sE}}} \right\}\\

{F_{aF}} = \max \left\{ {{F_{aF\sum }},{F_{sF}}} \right\}

\end{array}\)