Trên một trục lắp 2 ổ đũa côn theo sơ đồ , có α = 13°; F$_{at}$ = 2500N; F$_{r0}$ = 4000N; F$_{r1}$ = 6000N. Lực dọc trục (N) tác động lên các ổ 0 và 1 lần lượt là:

Trên một trục lắp 2 ổ đũa côn theo sơ đồ , có α = 13°; F$_{at}$ = 2500N; F$_{r0}$ = 4000N; F$_{r1}$ = 6000N. Lực dọc trục (N) tác động lên các ổ 0 và 1 lần lượt là:

A. 4225 và 1725

B. 1150 và 3650

C. 1150 và 4225

D. 4578 và 2078

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Ổ đũa côn \(\Rightarrow e = 1,5.tg\alpha\)

\(\begin{array}{l} {F_s} = 0,83.e.{F_r}\\ {F_{a0\sum }} = {F_{s1}} + {F_{at}}\\ {F_{a1\sum }} = {F_{s0}} – {F_{at}}\\ {F_{a0}} = \max \left\{ {{F_{a0\sum }},{F_{s0}}} \right\}\\ {F_{a1}} = \max \left\{ {{F_{a1\sum }},{F_{s1}}} \right\} \end{array}\)