Trong hợp đồng cho thuê tài chính các loại tài sản, bên nào chịu trách nhiệm khấu hao tài sản

Trong hợp đồng cho thuê tài chính các loại tài sản, bên nào chịu trách nhiệm khấu hao tài sản

A. Bên cho thuê

B. Bên đi thuê

C. Cả 2 bên

D. Ý kiến khác

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng