Trong kinh doanh dịch vụ, chất lượng dịch vụ phần lớn được tạo ra bởi:

Trong kinh doanh dịch vụ, chất lượng dịch vụ phần lớn được tạo ra bởi:

A. Khách hàng

B. Nhân viên cung ứng

C. Doanh nghiệp

D. Các trung gian

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng