Trong ma trận Ansoff, các chiến lược marketing gồm:

Trong ma trận Ansoff, các chiến lược marketing gồm:

A. Phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, phát triển khách hàng và đa dạng hóa.

B. Xâm nhập thị trường, phát triển thị trường, phát triển sản phẩm và đa dạng hóa.

C. Xâm nhập thị trường, phát triển khách hàng, phát triển sản phẩm và đa dạng hóa.

D. Phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, đa dạng hóa và phát triển thị phần.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng