Chu kỳ sống của sản phẩm dịch vụ gồm có:

Chu kỳ sống của sản phẩm dịch vụ gồm có:

A. 3 giai đoạn

B. 4 giai đoạn

C. 5 giai đoạn

D. 6 giai đoạn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng