Trong mối ghép then hoa, để đạt độ đồng tâm cao trong mối ghép, ta dùng kiểu lắp định tâm theo:

Trong mối ghép then hoa, để đạt độ đồng tâm cao trong mối ghép, ta dùng kiểu lắp định tâm theo:

A. đường kính trong

B. đường kính ngoài

C. cạnh bên

D. đường kính

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng