Trong mối ghép then hoa, nếu lỗ mayơ không nhiệt luyện, ta dùng phương pháp định tâm theo:

Trong mối ghép then hoa, nếu lỗ mayơ không nhiệt luyện, ta dùng phương pháp định tâm theo:

A. đường kính trong

B. đường kính ngoài

C. cạnh bên

D. đường kính

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng