Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, các giai đoạn của chu kỳ sống của sản phẩm, giai đoạn nào là quan trọng nhất:

Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, các giai đoạn của chu kỳ sống của sản phẩm, giai đoạn nào là quan trọng nhất:

A. Khởi xướng

B. Giới thiệu

C. Phát triển

D. Tăng trưởng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng